Všeobecné obchodné podmienky

I/ Úvodné ustanovenie

  1. Tieto platne schválené VOP internetového obchodu www.light4you.sk (ďalej len „internetový obchod“), ktorého prevádzkovateľ je spoločnosť MARTINA s.r.o., Somolického 6/768, 039 01 Turčianske Teplice IČO:46385541, DIČ: 2023355983, IČ DPH:SK2023355983, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu IBAN: SK11 0900 0000 0003 5370 4388 SWIFT: GIBASKBX, ktorá je predajcom všetkého ponúkaného tovaru a zaisťuje jeho predaj a záručný servis (ďalej len „predávajúci“) nadobúda účinnosti dňa 1.12.2021. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený tieto VOP v primeranom rozsahu podľa svojej úvahy zmeniť, pričom zmena VOP bude predávajúcim oznámená zverejnením na internetových stránkach www.light4you.sk. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté právne pomery vzniknuté z jednotlivých kúpnych zmlúv uzavretých za účinnosti predchádzajúceho znenia VOP, ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane práv a povinností z porušenia takýchto kúpnych zmlúv.

2. Predávajúcim je vyššie uvedená spoločnosť MARTINA s.r.o.so sídlom Somolického 6/768, Turčianske Teplice 039 01, Slovenská republika. Adresa pre účely komunikácie so zákazníkmi (najmä pre reklamačné záležitosti a pre účely vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy): MARTINA s.r.o., Somolického 6/768, 039 01 Turčianske Teplice IČO:46385541, DIČ: 2023355983, IČ DPH:SK2023355983, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu IBAN: SK11 0900 0000 0003 5370 4388 SWIFT: GIBASKBX, tel.: +421 907 959 777, e-mail: info@light4you.sk (ostatné dotazy); reklamacie@light4you.sk (odstúpenie od zmluvy, reklamácie). Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len súhrnne „kupujúci“, poprípade „kupujúci-spotrebiteľ“ a „kupujúci-podnikateľ“). Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho, kupujúci-podnikateľ súhlasí s voľbou českého práva, ako rozhodného práva pre riešenie sporov a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti MARTINA s.r.o., vyššie uvedené, ako predávajúceho na strane jednej a kupujúceho na strane druhej pri predaji tovaru. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy (ďalej tiež len „zmluva“) a stavajú sa tak neoddeliteľnou súčasťou zmluvnej dohody účastníkov tohto vzťahu. Úprava vzájomných vzťahov vykonaná VOP má prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami zákona, ktoré by sa na daný vzťah v inom prípade vzťahovali. Kupujúci pred odoslaním objednávky zaškrtnutím súhlasu s VOP zároveň potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil, a že berie výslovne na vedomie, že VOP sú súčasťou zmluvnej dohody medzi ním a predávajúcim.

4. Predávajúci úvodom výslovne upozorní kupujúceho, že predávaný tovar je určený pre použitie v domácnosti, popr. v zariadeniach slúžiacich k bežnému ubytovaniu osôb, ak nie je vkúpnej zmluve uvedené inak. Predávajúci zásadne neodpovedá za vady spôsobené nadmernou záťažou, používaním tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely, ako je vyššie uvedené. Predávajúci tiež neodpovedá za vady spôsobené používaním tovaru v rozpore s pokynmi výrobcu. Tieto pokyny sú k nahliadnutiu na webových stránkach výrobcu. Tovar je označený názvom, kódom, výrobcom a produktovou fotografiou, popr. 3D animáciou. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní internetového obchodu je informatívneho charakteru. Kupujúci berie na vedomie, že zobrazované farby na ilustračných fotografiách sa môžu mierne líšiť od skutočnosti, vzhľadom na zobrazovacie možnosti zariadenia na ktorom sú prezerané.

II/ Uzavretie zmluvy, dodanie a odobranie tovaru

1. Návrhom na uzavretie zmluvy s kupujúcim-spotrebiteľom je umiestnenie ponúkaného tovaru v internetovom obchode predávajúcim, zmluva je uzavretá odoslaním objednávky kupujúcim- spotrebiteľom. Za odoslanie objednávky sa považuje kliknutie na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Predávajúci potvrdí kupujúcemu-spotrebiteľovi prijatie objednávky, toto potvrdenie má však už len informatívny charakter. Návrhom na uzatvorenie zmluvy s kupujúcim-podnikateľom je odoslanie objednávky kupujúcim-podnikateľom, zmluva je uzavretá momentom, okamihom doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu- podnikateľovi. Na zjavne chybne uvedené či vôbec neuvedené údaje v objednávke je zákazník systémom upozornený anie je mu umožnené objednávku záväzne odoslať. Potvrdenie objednávok vykonáva predávajúci e-mailom na kupujúcim nahlásené kontaktné údaje. Obsah zmluvy nie je možné meniť, predávajúci používa automatizované systémy a objednávka ihneď odchádza na ďalšie spracovanie. Zmluvu je možné zrušiť iba na základe dohody kupujúceho a predávajúceho alebo na základe zákonných dôvodov.

2. Pri zistení niektorého z nasledujúcich dôvodov: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo nie je možné tovar dodať za dohodnutých podmienok zo zavinenia dodávateľa resp. tretej strany, ak predávajúci usúdi s ohľadom na znalosť obchodného prostredia, že ide o objednávku sledujúcu nepoctivý zámer či objednávku odporujúcu dobrým mravom, a ďalej v prípade technickej chyby systému internetového obchodu, priamo sa dotýkajúcej kupujúcim objednaného tovaru, bude kupujúci bezodkladne o tejto skutočnosti oboznámený a bude mu ponúknuté náhradné plnenie. Pokiaľ poskytnutie náhradného plnenia nebude možné, alebo ho kupujúci odmietne prijať alebo kupujúci neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci následne od zmluvy odstúpiť. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená bez zbytočného odkladu späť na jeho účet.

3.Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak je objednaný tovar skladom, expeduje ho predávajúci obvykle do 2 pracovných dní odo dňa, kedy bola objednávka predávajúcim kupujúcemu potvrdená. Ostatný tovar, ktorý nie je skladom, zasiela predávajúci podľa dodacích termínov svojich dodávateľov. Pri každom tovare je vždy uvedená predpokladaná lehota dodania tovaru, pričom kupujúci berie na vedomie, že táto lehota

má len orientačný charakter a odvíja sa vždy od dodania predávajúcemu jeho dodávateľmi, avšak najviac 30 dní, pokiaľ sa v osobitných prípadoch s kupujúcim výslovne nedohodne na dlhšej lehote.

4. V prípade, že z podnetu kupujúceho budú vznesené ďalšie požiadavky alebo sa vykonajú zmeny v súvislosti s predmetom dodávky, dodacia lehota sa o dobu potrebnú na vykonanie týchto zmien primerane predĺži.

5. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj pred lehotou stanovenou v kúpnej zmluve na základe oznámenia termínu predčasného dodania kupujúcemu, učineného minimálne 1 pracovný deň pred predčasným dátumom dodania.

6. Ak si kupujúci objedná v rámci jednej objednávky viac druhov tovaru, u ktorých sú uvedené rôzne lehoty dodania, expeduje predávajúci celú objednávku v rámci jednej zásielky a dodanie sa preto vždy odvíja od najdlhšej lehoty dodania, ak sa nedohodnú predávajúci a kupujúci inak. Tovar z objednávky môže byť expedovaný z niekoľkých skladov, preto môže byť doručený vo viacerých zásielkach. Jednotlivé zásielky môžu byť doručené inou prepravnou spoločnosťou vo viacerých dňoch. O každej expedícii zásielky predávajúci informuje e-mailom.

7. Podrobné informácie o spôsobe a cene dopravy možno nájsť na internetových stránkach www.fight4you.sk pod odkazom „Doprava“. V prípade, že sa kupujúci a predávajúci tak dohodnú, prepraví predávajúci tovar do miesta, ktoré bude dohodnuté v kúpnej zmluve. V tomto prípade je kupujúci povinný zaistiť prístupovú cestu. Miestom plnenia sa potom rozumie adresa dodania špecifikovaná kúpnou zmluvou. Kupujúci je povinný zaistiť prevzatie tovaru na adrese, ktorú pre tento účel predávajúcemu uviedol. V prípade svojej neprítomnosti na adrese uvedenej v kúpnej zmluve v dohodnutom termíne dodania tovaru, je kupujúci podľa tohto odstavca, odseku povinný zaistiť prevzatie tovaru osobou, ktorá vodičovi prepravnej služby zaplatí kúpnu cenu tovaru (v prípade podľa čl. III. ods. 4.bod 1 VOP) alebo predloží doklad o zaplatení kúpnej ceny (v prípade podľa čl. III. ods. 4.bod 2 VOP), a ktorá tovar od prepravcu prevezme.

8.Prosíme zákazníkov o láskavú súčinnosť pri prevzatí tovaru od prepravcu, ktorá môže pomôcť predávajúcemu pri riešení škôd na tovar spôsobených pri preprave, pričom odporúčame nasledujúci postup:

V prípade zistenia poškodenia obalu zásielky už pri odovzdaní tovaru kupujúci spíše s vodičom prepravnej služby protokol o poškodení zásielky, KTORÚ MÔŽE kupujúci prevziať ALEBO odmietne a NECHAŤ VRÁTIŤ PREDÁVAJÚCEMU. Kupujúci ten istý deň preukázateľne informuje predávajúceho a oznámi, z akého dôvodu obdržané tovar neprevzal ALEBO prevzali PODLIEHA. Predávajúci následne zvolí zodpovedajúci postup a vyvinie všetko k úsiliu k včasnému doručenie novej zásielky.

V prípade prepravy tovaru prepravnou spoločnosťou DLS, kupujúci prezrie obal balíka ZA PRÍTOMNOSTI VODIČA A PRI VÝHRADY ZAZNAMENÁVA DO odovzdávacieho protokolu PREPRAVCU. OBSAH BALÍKA KUPUJÚCI Prezrite bez zbytočného odkladu po prevzatí a informuje predávajúceho o prípadných nezrovnalostiach telefonicky či e-mailom maximálne do 2 dní od prevzatia zásielky.

Kontrolu kvality a kvantity dodaného tovaru kupujúci vykoná s najvyššou možnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu či strate tovaru.

9. Čiastkové dodávky sú prípustné, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

10.Náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa typu tovaru a podľa zvoleného typu prepravy.

Pri platbe dobierkou, bankovým prevodom či online platbou činí poplatky za dopravu 5,90,

11,90 EUR vr. DPH.

Pri platbe na dobierkuúčtujeme naviac poplatok vo výške 1,00€

Pri objednávke nad 100 EUR s DPH je prepravné a balné po celej SK ZADARMO!

Platí na všetok tovar z ponuky bez výnimky. 

11. Kupujúci-podnikateľ je bez ďalšieho povinný pri prevzatí tovaru postupovať tak, ako je uvedené v čl. II ods. 8 týchto VOP, teda, že pri prevzatí zásielky vykoná kontrolu obalu zásielky a prípade zistenia poškodenia obalu zásielky už pri odovzdaní tovaru kupujúci spíše s vodičom prepravnej služby protokol o poškodení zásielky, ktorú môže kupujúci prevziať alebo odmietnuť a nechať vrátiť predávajúcemu a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje predávajúceho. Kupujúci-podnikateľ je ďalej povinný ihneď po prevzatí zásielky skontrolovať jej obsah a v prípade poškodenia o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky. V prípade porušenia niektorej z povinností kupujúceho-podnikateľa uvádzaných v tomto odseku VOP je predávajúci oprávnený po kupujúcom-podnikateľovi požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 50% z ceny zásielkou dodávaného tovaru.

III/ Platobné podmienky

1. Ceny uvádzané v internetovom obchode www.light4you.sk majú charakter cien zmluvných vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „cena“). Cena sa vždy vzťahuje k zobrazenému a popísanému produktu a nezahrňuje súvisiace dekorácie, doplnky či plnenie. Ceny môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Cenu tovaru si môže kupujúci overiť u jednotlivých položiek tovaru. Pre kupujúceho je rozhodná cena uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky.

2. V cene nie je zahrnutá doprava tovaru. Ceny za tieto služby sú účtované samostatne.

3. Do dohodnutej kúpnej ceny nie je možné započítavať akékoľvek nároky vzniknuté z tejto kúpnej zmluvy bez dohody oboch zmluvných strán.

4. Tovar je možné uhradiť:

a. dobierkou v hotovosti pri prevzatí objednaného tovaru od prepravnej služby. Čiastku (cena tovaru + poštovné) odovzdáte vodičovi prepravnej služby, ktorý je povinný vydať vám potvrdenie o zaplatení. Daňový doklad (faktúru) vám zašleme e-mailom.

b. bankovým prevodom na náš účet. Zálohovú faktúru zašleme e-mailom. Ak neuhradíte zálohovú faktúru do 14 dní od dátumu vystavenia, objednávku automaticky stornujeme.

c. online platbou – v nákupnom košíku si pred dokončením objednávky môžete zvoliť platobnú bránu, cez ktorú tovar zaplatíte. Akonáhle náš systém spáruje vašu platbu s objednávkou, pošleme vám potvrdenie o prijatej platbe. Dôležité je, aby ste vyplnili

správne údaje spolu s variabilným symbolom.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo podmieniť u tzv. „atypického tovaru“ a vo výnimočných prípadoch u neskladového tovaru na objednávku (tzn. Tovar, u ktorého nie je uvedený údaj „skladom x ks“) akceptáciu objednávky tovaru zložením nevratnej finančnej zálohy vo výške 30 – 100 % z kúpnej ceny tovaru kupujúcim (Výška zálohy bude stanovená Predávajúcim). Tým však nie je dotknuté v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim-spotrebiteľom jeho právo na vrátenie celej kúpnej ceny vrátane vopred uhradenej zálohy, okrem

IV/ Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody

1. Vlastnícke právo kupujúceho-spotrebiteľa k tovaru prechádza na kupujúceho akonáhle je tovar kupujúcemu odovzdaný.

  tovaru zhotoveného, resp.

 upraveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo

 tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

2. Ak má predávajúci tovar odoslať kupujúcemu-podnikateľovi prostredníctvom dohodnutého prepravcu, je tovar kupujúcemu-podnikateľovi odovzdaný okamihom odovzdania prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho-podnikateľa, kedy je súčasne kupujúcemu- podnikateľovi umožnené uplatnenie práv z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Ak má byť tovar odoslaný prostredníctvom prepravcu kupujúcemu-spotrebiteľovi, je tovar kupujúcemu- spotrebiteľovi odovzdaný okamihom odovzdania prepravcom.

3. Spolu s vlastníckym právom prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na tovare. 4. Prevzatie tovaru sa potvrdzuje podpisom na dodacom či prepravnom liste.

V/ Zodpovednosť za vady, reklamácie

1. Práva z chybného plnenia sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase 24 mesiacov od prevzatia, ak nie je predávajúcim a kupujúcim dohovorená doba dlhšia.

2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo dňom predaja konečnému užívateľovi.

3. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním, nevhodným ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na vady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne v kúpnej zmluve či iným vhodným spôsobom alebo o ktorých zákazník pred prevzatím veci vedel. Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrny rozdiel u prírodných materiálov (napr. drevo), umelých materiálov alebo lakovaných plôch. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu (v internetovom obchode obvykle označených ako „druhá akosť“) nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dohovorená nižšia cena a pri použitých veciach za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim. Ak je predmetom kúpy už použitý tovar, skracuje sa zákonná doba pre uplatnenie práv z chybného plnenia na 12 mesiacov, a to v súlade s ustanovením § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

4. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená bez zbytočného odkladu po jej zistení, písomným prípisom, zaslaným na vyššie uvedenú adresu pre reklamačné účely, t.j. MARTINA s.r.o., Somolického 6/768, 039 01 Turčianske Teplice, eklamáciu možno uplatniť aj prostredníctvom e-mailu, ktorý kupujúci zašle na e-mailovú adresu reklamacie@light4you.sk. Kupujúci je povinný preukázať predávajúcemu, že u neho tovar zakúpil, tak možno urobiť najmä doložením originálu alebo kópie faktúry, ktorú kupujúci zašle spolu s písomnou reklamáciou či predloží k nahliadnutiu v prípade, že je reklamácia uplatnená osobne v sídle predávajúceho. Kupujúci taktiež môže vykonať reklamáciu prostredníctvom reklamačného listu, ktorý si môže vytlačiť tu alebo si ho vyhotoví sám. Reklamačný list musí obsahovať: katalógové označenie výrobku, dátum predaja, množstvo výrobku, číslo faktúry alebo číslo objednávky, popis závady a informáciu, či považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušenie zmluvy a v nadväznosti na to je povinný si zvoliť si svoje právo podľa Občianskeho zákonníku. Konečné posúdenie, či je vada podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, činí s ohľadom na odbornosť v danom odvetví predávajúci. Reklamačný list kupujúci zašle spolu s kópiou dokladu o zaplatení (prípadne iným dokladom o kúpe tovaru u predávajúceho)na adresu pre reklamačné účely, t.j. MARTINA s.r.o., Somolického 6/768, 039 01 Turčianske Teplice, alebo na e-mailovú adresu: reklamacie@light4you.sk.

5. Potom, čo kupujúci v súlade s predchádzajúcim odsekom uplatní riadne reklamáciu vád tovaru, vystaví predávajúci reklamačný protokol, v ktorom v písomnej forme kupujúcemu potvrdí, kedy svoje právo uplatnil, ako ho poučí o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie. Ak je reklamácia vád tovaru kupujúcim uplatnená osobne na výdajnom mieste uvedenom v predchádzajúcom odseku týchto VOP, predávajúci predá kupujúcemu reklamačný protokol ihneď potom, ako bola reklamácia vád tovaru kupujúcim uplatnená; v ostatných prípadoch predávajúci doručí reklamačný protokol na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v procese odosielaní objednávky, popr. iným spôsobom, ak o to kupujúci pri uplatnení reklamácie požiada.

6. Ak je reklamácia vád tovaru kupujúcim uplatnená inak ako osobne na výdajnom mieste uvedenom v článku V odseku 4 týchto VOP a ak je reklamácia predávajúcim uznaná, hradí náklady na dopravu tovaru spojenú s reklamáciou predávajúci. Ak však kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dopravy, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dopravu tovaru spojenú s reklamáciou vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

6. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8. Vada, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru len vtedy : a) ak táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohovorené v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho alebo b) ak montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky vykonal kupujúci avada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených vnávode k montáži alebo k uvedení veci do prevádzky.

9. Ak kupujúci pri tovare, ktorý vyžaduje odbornú inštaláciu, túto podmienku nesplní, bude

 následná reklamácia zamietnutá. Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou či montážou vykonávanou kupujúcim.

10. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru, respektíve v čase 12 mesiacov v prípadoch, keď predmetom kúpy bol použitý tovar. V prípade, ak bola v popise a/alebo špecifikácii tovaru, výrobku v internetovom obchode uvedená iná dĺžka záručnej doby, platí pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru, výrobku záručná doba uvedená v popise tovaru, výrobku v internetovom obchode v okamihu učinenia, zadania objednávky a práva zo zodpovednosti za vady takéhoto tovaru, výrobku zaniknú uplynutím doby uvedenej v popise tohto tovaru, výrobku.

11.Ak je kupujúcim spotrebiteľ, reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

Vybavovanie reklamácií podrobnejšie upravuje aktuálne platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.light4you.sk, ktorého zmluvné ustanovenia majú prednosť pred týmito VOP.

VI/ Poučenie kupujúceho-spotrebiteľa a odstúpenie od zmluvy kupujúceho-spotrebiteľa

1. Kupujúci-spotrebiteľ prehlasuje, že sa už pred uzatvorením zmluvy v internetovom obchode pod odkazom „Práva spotrebiteľa“ oboznámil so všetkými údajmi, ktoré mu je predávajúci povinný uviesť (najmä s údajmi podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov).

2. Predávajúci vsúlade so svojimi zákonnými povinnosťami informuje kupujúceho- spotrebiteľa, že má v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. právo odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek sankcie a bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. K odstúpeniu od zmluvy môže kupujúci využiť formulár, ktorý nájde na stránke www.light4you.sk. Nie je však povinnosťou kupujúceho-spotrebiteľa využiť tento vzorový formulár.

3.Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu prevzatý tovar na adresu: MARTINA s.r.o., Somolického 6/768, 039 01 Turčianske Teplice. Tovar nemožno zaslať predávajúcemu na dobierku a predávajúci si vyhradzuje právo takto zaslaný tovar neprevziať. Tovar zasielajte neporušený a nepoškodený (ideálne vrátane nepoškodeného pôvodného obalu) tak, ako ho kupujúci obdržal. Kupujúci je povinný tovar zaslať predávajúcemu v ďalšom vhodnom obale k preprave tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu tovaru ani pôvodného obalu. K zásielke musí byť priložený daňový doklad, ktorý obdržal kupujúci spoločne s tovarom a ďalej odporúčame uviesť bankové spojenie (číslo účtu a bankový ústav), kam možno kupujúcemu vrátiť zaplatené finančné čiastky. Kupujúci je povinný sa riadne oboznámiť so zmluvnými podmienkami ním zvoleného prepravcu a pri vrátení tovaru postupovať v súlade s nimi.

4. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy riadne a včas je

Prijaté peňažné prostriedky je predávajúci povinný vrátiť až v okamihu, kedy mu spotrebiteľ preukáže vrátenie tovaru. Na vrátenie finančných prostriedkov predávajúci použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci-spotrebiteľ použil pri

pôvodnej transakcii.

5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa okrem tovaru, u ktorého je odstúpenie vylúčené príslušnými právnymi predpismi, nevzťahuje tiež na tovar, prispôsobený konkrétnym požiadavkám kupujúceho, najmä na sprchové kúty s označením „atypický tovar“, pretože tento tovar je vo svojej podstate tovarom upraveným podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v plnej výške.

VII.Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@light4you.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII/ Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho-spotrebiteľa onasledujúcich skutočnostiach: Predávajúci internetového obchodu zaisťuje prostredníctvom špecializovanej spoločnosti funkčnosť digitálneho obsahu týchto internetových stránok s tým, že ich obsah, ku ktorému má zákazník prístup, je platný, digitálny obsah by mal byť kompatibilný s bežne používaným hardware zariadením a software vybavením. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku kupujúceho nesie kupujúci, náklady na prostriedky komunikácie na diaľku predávajúceho nesie predávajúci, pričom náklady sa nelíšia od základnej sadzby. Kúpna zmluva (faktúra), uzavretá v tomto internetovom obchode, je zákazníkovi zaslaná na ním uvedenú e-mailovú adresu a následne je uložená u predávajúceho v elektronickej podobe a na vyžiadanie zákazníkom odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, okrem nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu(okrem nákladov na vrátenie tovaru späť predávajúci povinný bez zbytočného predávajúcemu.Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si

spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia

ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru

 predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

môže byť zákazníkovi zaslaná znova. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom alebo českom jazyku, v cudzích jazykoch len na základe dohody účastníkov zmluvy.

2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá. je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.sanitino.sk.

5. Zmluvné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, týchto VOP, ktoré sa týkajú kupujúceho – spotrebiteľa sa riadia právom, právnym poriadkom SR. Pri kupujúcom-podnikateľovi sa ustanovenie čl. V VOP nepoužije a dojednáva sa, že právo kupujúceho-podnikateľa voči predávajúcemu na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy, najmä potom škody vzniknutej v dôsledku vád tovaru, je čo do výšky náhrady škody obmedzené na čiastku odpovedajúcu kúpnej cene predmetného tovaru. Predávajúci a kupujúci- podnikateľ medzi sebou v zmysle 558 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb. výslovne vylučujú použitie obchodných zvyklostí a uzavretím zmluvy si výlučne určujú České právo ako rozhodné právo a české súdy ako súdy rozhodujúce pre riešenie vzájomných sporov.

6. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu.

7. Kúpna zmluva nevyžaduje písomnú formu. Ak bola kúpna zmluva uzavretá písomne, aj jej zmeny a doplnky musia byť vykonané v písomnej forme. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosti nadobúda dňom, kedy predávajúci obdrží od kupujúceho zjednanú zálohu na kúpnu cenu.

8. Osobitné ustanovenie so zákazníkom vykonané písomne vo vlastnej kúpnej zmluve majú prednosť pred tými ustanoveniami VOP, ktoré by s nimi boli v rozpore.

9. V prípade, ak by jednotlivé ustanovenie VOP boli určené ako neplatné, nevzťahuje sa táto neplatnosť na ustanovenia ostatné.

VII/ Informácie o spracovaní osobných údajov Základné informácie

Cieľom MARTINA s.r.o. je transparentný prístup k spracovaniu osobných údajov, a preto podáva všetkým užívateľom e-shopu nasledujúcu informáciu:

Spoločnosť MARTINA s.r.o., so sídlom Somolického 6/768, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 46385541, DIČ:2023355983, zapísaná v obchodnom registri Okreský súd Žilina, oddiel:Sro, vložka č.55459/L (ďalej len „MARTINA s.r.o.“) prevádzkuje e-shop na webových stránkach „www.light4you.sk“ (ďalej len „e-shop“). MARTINA s.r.o., ako prevádzkovateľ osobných údajov, vynakladá všetko úsilie, aby chránil súkromie všetkých návštevníkov webových stránok e- shopu a garantuje dôverné zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracováva.

Pre účely tejto informácie sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

Registrovaným užívateľom – osoba, ktorá má založený na e-shope užívateľský účet, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u MARTINA s.r.o., alebo nie.

Neregistrovaným užívateľom – osoba, ktorá navštívila webové stránky, na ktorých je prevádzkovaný e-shop, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u MARTINA s.r.o., alebo nie.

Užívateľ infolinky – osoba, ktorá uskutočnila telefónny hovor s infolinkou prevádzkovanou MARTINA s.r.o. na tel. čísle: +421 907 959 777.

Zákazníkom – užívateľ infolinky, registrovaný či neregistrovaný užívateľ, ktorý uskutočnil nákup u MARTINA s.r.o.

Spracovanie všetkých získaných osobných údajov registrovaných aj neregistrovaných užívateľov, užívateľov infolinky a zákazníkov (ďalej tiež spoločne „dotknuté osoby“) prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, v znení účinnom od 25. 5. 2018, a súvisiacimi predpismi.

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb MARTINA s.r.o. spracováva osobné údaje dotknutých osôb, len ak je to nutné k splneniu účelov, ku ktorým boli osobné údaje poskytnuté. Osobné údaje sú využívané len s vedomím dotknutých osôb, prípadne s ich súhlasom, ak je v danom prípade vyžadovaný.

Spracovávané osobné údaje:

Identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, popr. číslo preukazu totožnosti, v prípade nákupu na splátky, IČO a DIČ, pri podnikateľoch;

Kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré umožňujú kontakt s vami, najmä e- mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa prípadne kontakt na sociálnych sieťach;

Vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenie newsletterov, členstvo vo vernostných programoch, nákupné zoznamy, vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky;

Údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;

údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení;

údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia;

Odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údaje o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, údaje o vašom správaní na webe a údaje o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám posielame; ide najmä o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupnom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám;

Údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevou predajne, ktorými sú najmä záznamy telefónnych hovorov s call centrom, identifikácia správ, ktoré nám zasielate, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy a nahrávky z kamerových systémov na predajniach.

Plnenie kúpnej zmluvy

MARTINA s.r.o. spracováva po dobu trvania práv a povinností podľa kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, osobné údaje nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy, a to vrátane práv súvisiacich, napr. z titulu záruky. Z tohto dôvodu MARTINA s.r.o. vyžaduje v objednávkovom formulári na e-shope a ďalej spracováva nasledujúce osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresu bydliska, doručovaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohto dôvodu.Vyššie uvedené osobné údaje MARTINA s.r.o. získava vedľa objednávkového formulára na e-shope aj prostredníctvom telefónnych hovorov cez zákaznícku linku. Osobné údaje zákazníkov môžu byť poskytnuté zmluvným partnerom MARTINA s.r.o., a to predovšetkým prepravným spoločnostiam z dôvodu vybavenia objednávky a doručenia nakúpeného tovaru a dodávateľom z dôvodu vybavenia reklamácie tovaru.

Plnenie právnych povinností MARTINA s.r.o.

MARTINA s.r.o. spracováva osobné údaje zákazníkov taktiež zdôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre plnenie právnych povinností, ktoré sa na MARTINA s.r.o. vzťahujú. Z tohto dôvodu MARTINA s.r.o. spracováva meno a priezvisko alebo názov, adresu bydliska alebo sídla, doručovaciu adresu, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, príp. rodné číslo, e-mailovú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zmluvným partnerom z tohto dôvodu. Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú k plneniu právnych povinností podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov (napr. z oblasti účtovníctva a daní). Osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám, napr. štátnym orgánom, ak vyplýva z právnych predpisov MARTINA s.r.o. povinnosť osobné údaje poskytnúť.

Oprávnené záujmy MARTINA s.r.o.

V záujme zachovania komfortu zákazníkov MARTINA s.r.o. spracováva osobné údaje taktiež v záujme zachovania registrácie existujúcich užívateľov, a teda pre zefektívnenie chodu e- shopu, čo je oprávneným záujmom MARTINA s.r.o. Na základe tohto dôvodu sú osobné údaje registrovaných užívateľov spracovávané pre účely vedenia ich užívateľského účtu, a to po dobu 5-tich rokov od uskutočnenia poslednej objednávky u zákazníkov, resp. po dobu 5-tich rokov od registrácie u ostatných registrovaných užívateľov. Pre tento účel sú spracovávané nasledujúce osobné údaje registrovaných užívateľov: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohto dôvodu. Osobné údaje zákazníkov môžu byť z tohto dôvodu využité aj pre účely priameho elektronického marketingu či k zaslaniu príležitostnej reklamy napr. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci ich užívateľského účtu v e-shope, a to po dobu 5-tich rokov od uskutočnenia poslednej objednávky u zákazníkov, resp. po dobu 5-tich rokov od registrácie u ostatných registrovaných užívateľov; zákazník je oprávnený ihneď po doručení e-mailu potvrdzujúceho registráciu, príp. prijatie objednávky zaškrtnutím, zakliknutím príslušného políčka „optout“ v tomto potvrdzujúcom e-maile vysloviť nesúhlas so spracovaním osobných údajov za účelom uvedeným v tomto bode, tejto vete VOP.

Za účelom prevádzky a úprav e-shopu MARTINA s.r.o. môžu byť osobné údaje zákazníkov a registrovaných užívateľov spracovávane tiež sprostredkovateľmi ako subjektmi odlišnými od osoby prevádzkovateľa (napr. osobami zaisťujúcimi IT podporu, a pod.). MARTINA s.r.o. oznámi na požiadanie totožnosť sprostredkovateľov, ktorým boli osobné údaje odovzdané.

Pre účely marketingu a skvalitnenia služieb e-shopu sú osobné údaje zákazníkov poskytované taktiež porovnávacím portálom:

Heureka (prieskum spokojnosti zákazníkov a hodnotenie e-shopu), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://blog.heureka.sk/2018/04/11/heureka- a-gdpr/

Najnakup (prieskum spokojnosti zákazníkov a hodnotenie e-shopu, www.najnakup.sk) Magazín s nábytkom FAVI (www.favi.sk).

Osobné údaje zákazníkov v rozsahu: meno a priezvisko alebo názov, adresa bydliska alebo sídla, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, rozsah a predmet plnenia, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohto dôvodu, budú spracovávané taktiež za účelom vymáhania prípadných nárokov a ďalších oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Osobné údaje zákazníka budú takto spracovávané po dobu 5-tich rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy so zákazníkom.

Udelený súhlas

Užívateľ vrámci procesu registrácie udeľuje spoločnosti MARTINA s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených. Na základe súhlasu udeleného vregistračnom formulári spracováva MARTINA s.r.o. nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo. Udelenie súhlasu podľa tohto odstavca, odseku nie je podmienkou registrácie ani uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Dotknutá osoba vyplnením svojej e-mailovej adresy udeľuje MARTINA s.r.o. súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe takto udeleného súhlasu spracováva MARTINA s.r.o. e-mailovú adresu dotknutej osoby.

Cookies

MARTINA s.r.o. spracováva niektoré cookies dotknutých osôb z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov MARTINA s.r.o. Na základe tohto dôvodu spracováva MARTINA s.r.o. cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky e-shopu. Ide o spracovanie cookies pre prihlásenie registrovaného užívateľa, pre uloženie tovaru do košíku a ďalšie oblasti súvisiace so zaistením komfortného užívateľského prostredia e-shopu.

MARTINA s.r.o. môže spracovávať aj ďalšie (rozšírené) cookies napr. pre účely cielenej reklamy a marketingu, analytické a štatistické účely, napr. s využitím služieb:

Google Analytics (monitorovanie návštevnosti), prvé strany, dlhodobé. Sú využité ku generovaniu anonymných štatistík o používaní webu. Spracovateľom dát získaných na základe cookies je spoločnosť Google LLC. Podmienky pre spracovanie dát službou Google Analytics. Viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby viď: „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“, nájdete na: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/,

Google Adwords (PPC reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz SeznamSklik (PPC reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase- klienty/),

Targito (newslettery),

Facebook Ads (online reklama a remarketing), tretie strany, dlhodobé, konverzné. Podmienky spracovania dát službou Facebook Ads. Viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby tu: https://www.facebook.com/business/help/225009134722945, https://www.facebook.com/b usiness/gdpr

HotJar (sleduje využívanie služby v rámci tzv. heatmap a analyzuje chovanie užívateľov, nástroj Hotjar môže byť používaný aj pre interakciu s užívateľmi formou dotazníku), prvé strany, dlhodobé, analytické. Nástroj nám umožňuje snímať správanie užívateľov na webe, vďaka čomu môžeme nájsť a opraviť chyby v použiteľnosti webu. Služba je nastavená tak, aby nezaznamenávala osobné data, údaje. Spracovateľom dát získaných na základe cookies je spoločnosť Hotjar. Podmienky spracovania dát službou Hotjar. Viac k ochrane súkromia v rámci tohto nástroja nájdete tu: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467- Privacy-Security-and-Operations

AdForm (behaviorálna reklama), viac k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom tejto služby nájdete tu: http://site.adform.com/privacy-policy/en/

Technické – prvé strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, t.j. prihlasovanie, využívanie služieb apod.

Google Tag Manager – služba slúžiaca len pre jednoduchú správu meriacich kódov, samotná žiadne cookies nepoužíva a nezaznamenáva žiadne dáta. Podmienky spracovania dát službou Google Tag Manager.

GoogleAds–prvéstrany,dlhodobé,remarketingovéakonverzné.Podmienky spracovania dát službou AdWords.

Adform – tretie strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Adform je platforma, ktorá zastrešuje nákup, kúpu a predaj display a video reklamy, prostredníctvom virtuálnych aukcií v reálnom čase. Podmienky spracovania dát službou Adform. Odhlásiť sa môžete na tejto stránke.

Facebook Pixel – prvé strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Podmienky spracovávania dát službou Facebook

Facebook Connect – prvé strany, dlhodobé, technické. Podmienky spracovávania dát službou Facebook

Heureka – tretie strany, dlhodobé, konverzné. Vašu spokojnosť snákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tieto Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi prevádzame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľov, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme poskytnúť informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú preposielaním e-mailových dotazníkov poskytnuté žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e- maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. Podmienky spracovávania dát službou Heureka.

Svoj súhlas či nesúhlas s využitím rozšírených cookies môže dotknutá osoba vyjadriť nastavením svojho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Internet Google Mozilla

Explorer: windows.microsoft.com Chrome: support.google.com Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com Safari: support.apple.com

Viac informácií k tejto problematike nájdete taktiež tu: http://www.youronlinechoices.com/sk/

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať prístup k svojím osobným údajom, to znamená, že má právo žiadať vydanie potvrdenia, že sú jeho osobné údaje spracovávané a právo žiadať oznámenie informácií o priebehu spracovanie. Dotknutá osoba môže žiadať opravu, ak sú osobné údaje nepresné alebo doplnenie, ak sú osobné údaje neúplné. Dotknutá osoba môže vzniesť námietku, požadovať vymazanie a obmedzenie spracovanie osobných údajov len zo zákonom alebo nariadením stanovených dôvodov.

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov budú zákazníkovi zodpovedané poverencom pre ochranu osobných údajov telefonicky na tel. č. +421 907 959 777 alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese info@light4you.sk.

Wishlist

Prihlásiť sa

Vytvoriť účet

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránky, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.

Obnova hesla

Stratili ste heslo? Zadajte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu. E-mailom dostanete odkaz na vytvorenie nového hesla.

Košík 0